Registreerudes Videolevels internetikeskkonna kasutajaks ja pakkudes tasuta või tasulisi teenuseid või asudes kasutama Videolevels internetikeskkonna poolt vahendatavaid tasuta või tasulisi teenuseid, kinnitate, et olete tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi tingimused), nõustute tingimustega ning kohustute tingimusi täitma alljärgnevas:

1. Tingimuste ulatus, definitsioonid ja tõlgendamine

1.1 Tingimused kehtivad kõikide Videolevels internetikeskkonna (edaspidi internetikeskkond) kasutajate ja internetikeskkonna omaniku Babahh Innovation OÜ (edaspidi teenusepakkuja) vahel ning kasutajate ja kaupmeeste (isik, kes müüb internetikeskkonnas asju/teenuseid kasutajale) omavaheliste teenuste pakkumiste vahel internetikeskkonnas olevate teenuste kasutamisel ja pakkumisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Tingimustes nimetatud teenuste (edaspidi teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kasutajale võimaluse andmist teenuste ostmiseks internetikeskkonnas müügikeskkonna vahendusel, samuti muid internetikeskkonnas pakutavaid teenuseid. Teenusepakkuja korraldab internetis uute toodete ja teenuste müüki toimides müügi- ja reklaamikanalina.

1.3 Lisaks tingimustele reguleerivad kasutaja ja teenusepakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, konkreetse teenuse või müügipakkumuse juures olevad kaupmehe poolt kehtestatud eritingimused ja hea tava.

2. Teenuse üldtingimused

2.1 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja teenuseosutaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel.

2.2 Internetikeskkond on avatud iga päev. Teenusemüügi ametlik aeg arvestatakse Teenusepakkuja serveri kella järgi, mis ei vasta alati kasutaja veebisirvijas nähtavale ajale. Teenusepakkuja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

3. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

3.1 Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud jälgima internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgima internetikeskkonna kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. Teenuseosutaja võib teostada uurimusi kõigi kahtluste korral tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

3.2 Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud tegema internetikeskkonna parema kasutamise huvides internetikeskkonna piires andmete ümberpaigutusi internetikeskkonna kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

3.3 Teenusepakkujal on õigus saata kasutajale personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on kasutajal õigus keelduda teatades sellest teenuseosutajale.

3.4 Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult teenusepakkuja kasutajateenindusele aadressil info@videolevels.com

3.5 Ostes toote või teenuse, väljastab teenusepakkuja registreeritud ja registreerimata teenusekasutajale digitaalse pileti. Registreerunud kasutajatel kuvatakse digitaalne pilet „Minu piletid“ menüüs. Digitaalne pileti aktiveerub pakutava teenuse algusajal ning kehtib kuni selle lõppemiseni. Registreerimata kasutaja pilet kehtib kuni internetisessiooni lõppemiseni ehk brauseriakna sulgemiseni. Seetõttu soovitame registreerida kasutajaks enne pileti ostmist.

3.6 Krediitkaardiga (Visa, MasterCard) makstes peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

3.7 Teenusepakkuja ei vastuta tema poolt vahendatud või osutatud lepingu täitmise eest.

3.8 Teenusepakkuja ei vastuta Kaupmeeste poolt müüdavate või esitatavate toodete ega teenuste kvaliteedi eest.

3.9 Kui teenusepakkuja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse vääralt (näiteks fraud case’d), võib ta vajaduse korral katkestada müügitehingu või eemaldada kasutaja süsteemist.

3.10 Teenusepakkujal on õigus katkestada teenus ükskõik millal, sellest eraldi ette teatamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse katkemise muu põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja teenuste esitamise võimalus jätkub.

3.11 Teenusepakkuja on kohustatud Kapmehele tulu välja maksma elektrooniliselt, 1 kord kuus ja 10. kuupäevaks viimase kirjalikul soovil.

3.12 Teenusepakkujal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja lehekülje kasutamisõigust, sh muutma leheküljel kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui kasutaja:

3.12.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

3.12.2 on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

3.12.3 teadlikult ja tahtlikult levitab internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.

4. Kaupmehe õigused ja kohustused

4.1 Kaupmees on käesolevate tingimuste mõttes isik, kes müüb internetikeskkonnas teenuseid kasutajale ja vastutab kauba/teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

4.2 Müügilepingu sõlmivad kasutajad kaupmehega, kes vastutab informatsiooni õigsuse, müügilepingu täitmise ning kauba/teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

4.3 Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis kaupmees teenib tulu järgmise valemi järgi: "Tulu"= ("Müüdud teenuste kogus" x ("Kaupmehe poolt määratud pileti hind" – "Käibemaks 20%")) - "Teenusepakkuja kulud". Teenusepakkuja kuludeks loetakse minimaalselt 25% müüdud teenuse (digitaalse pileti) maksumusest või muu miinimumhind, millest teavitatakse kaupmeest hinna määramisel.

4.4 Eraisikust Kaupmees peab deklareerima oma tulud sissetulekuna Maksu- ja Tolliametis, kui see on nii seaduse poolt ette kirjutatud.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutaja kohustub esitama internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning:

5.1.1 mitte kasutama internetikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

5.1.2 hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

5.1.3 koheselt elektronposti teel informeerima teenusepakkujat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

5.1.4 koheselt elektronposti teel informeerima teenusepakkujat Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

5.2 Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

5.2.1 on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

5.2.2 täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

5.2.3 on teadlik, et vastavad müügilepingud sõlmivad kasutajad kaupmeestega;

5.2.4 on teadlik, et piletite ostmine/ aktsepti andmine toob kaasa siduva kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab kasutaja kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

5.2.5 tingimustega nõustumisel ei ole kasutaja ja teenuseosutaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes ja eritingimustes selgesõnaliselt kirjas;

5.2.6 on teadlik ja nõustub sellega, et teenusepakkujal on õigus teostada kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

5.2.7 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused.

5.3 Müügilepingu sõlmimisel eeldatakse, et kasutaja on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Teenusepakkuja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

5.4 Toote- ja/või teenusetutvustused on esitatud Kaupmeeste poolt ning teenusepakkuja ei vastuta nende õigsuse eest. Taganemisõigus on jõus olukorras, kui kaupmees jättis teenuse pakkumata märgitud ajal ja tingimustel. Kasutaja kohustub sellest teada andma teenusepakkuja kasutajateenindusele aadressil info@videolevels.com. Avastamisel, et teenust ei pakutud märgitud ajal ja tingimustel kantakse taotluse esitanud kasutaja pangakontole tagasi 100% eelnevalt teenuse kasutamise eest makstud summast.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1 Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Videolevelsi privaatsustingimustele.

7. Tingimuste muutmine

7.1 Teenuseosutajal on igal ajal õigustatud internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

7.2 Teenuseosutaja kohustub teavitama kasutajai tingimuste muudatustest ja täiendustest internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.

7.3 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetikeskkonnas.

7.4 Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

8. Lõppsätted

8.1 Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja teenuseosutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.2 Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

8.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja teenusepakkuja vaheliste tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused teenuseosutaja ees.